ผู้อำนวยการกอง


อาจารย์เมธี กีรติอุไร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศขั้นตอนการดำเนินงาน พิมพ์
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 14:33 น.


การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ทำสัญญา
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างรายชั่วโมง
รายงานอัตราว่าง การออกจากราชการ


งานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม งานพัฒนาผลงานวิชาการ
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ งานทุนสนับสนุนเอกสารประกอบการสอน
งานกองทุนพัฒนาบุคลากร งานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
งานลาศึกษาต่อในประเทศ


หน่วยกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ หน่วยนิติกรรมสัญญา
หน่วยคดี หน่วยวินัย
หน่วยอุทธรณ์และร้องทุกข์


ทะเบียนประวัติ MIS การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน โบนัส
การเลื่อนระดับ ปรับวุฒิ เพิ่มวุฒิ การประกาศเกษียณ การเบิกจ่ายเงินเดือน (งบแผ่นดิน)
รายงานการเสียชีวิต รายงานเกษียณอายุราชการ


งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานประกันสังคม
กองทุนสวัสดิการ การประเมินความพึงพอใจบุคลากร
 การทำงานระบบบำเหน็จ/บำนาญ  กบข., กสจ.


งานสารบรรณ เอกสารการพิมพ์ งานการเงิน งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์
งานประชุม การดำเนินการสรรหาเพื่อรับโอน
จัดทำแผนของหน่วยงาน จัดทำรายงานแผน ผลการปฏิบัติงาน
งานประชุม การลา
 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  การขอลาอุปสมบท
 การขอปรับ/เพิ่มวุฒิการศึกษา (ข้าราชการ) การกำหนดตำแหน่งผู้บริหาร
ออกคำสั่งผู้รักษาราชการแทน การขอหนังสือรับรอง
 การขอไปราชการต่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน
การรับรองเวลาราชการทวีคูณ การขอพระราชทานเพลิงศพ
SAR, กพร. Web site และจดหมายข่าว
 การขอมีบัตรประจำตัวบุคลากร


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 16:22 น.