ผู้อำนวยการกอง


อาจารย์เมธี กีรติอุไร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2012 เวลา 10:38 น.

มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

<<< ตัวอย่างการจัดพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ของกองบริหารงานบุคคล เข้าสู่ตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ >>>
<<< เปรียบเทียบตำแหน่งงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ >>>

ตำแหน่งประเภท วิชาการ (มาตรฐานฯ)

ศาสตราจารย์ (มาตรฐานฯ)

รองศาสตราจารย์ (มาตรฐานฯ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (มาตรฐานฯ)

อาจารย์ (มาตรฐานฯ)

นักธรณีวิทยา (มาตรฐานฯ , ปฏิบัติการ , ชำนาญการ , ชำนาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญ)

ภัณฑารักษ์ (มาตรฐานฯ , ปฏิบัติการ , ชำนาญการ , ชำนาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญ)

ตำแหน่งประเภท บริหาร (มาตรฐานฯ)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า (มาตรฐานฯ , มาตรฐานฯใหม่)

ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (มาตรฐานฯ , มาตรฐานฯใหม่)

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)

วิศวกรเครื่องกล (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , ปฏิบัติการ (ใหม่))

วิศวกรไฟฟ้า (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , ปฏิบัติการ (ใหม่))

วิศวกรโยธา (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , ปฏิบัติการ (ใหม่))

สถาปนิก (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , ปฏิบัติการ (ใหม่))

ตำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

นิติกร (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

บุคลากร (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

นักวิชาการพัสดุ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

นักวิชาการสถิติ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

นักวิเทศสัมพันธ์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

นักวิชาการเงินและบัญชี (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

นักตรวจสอบภายใน (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

นักประชาสัมพันธ์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

นักวิทยาศาสตร์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

วิศวกร (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

นักวิชาการช่างศิลป์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

นักวิชาการศึกษา (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

บรรณารักษ์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

นักวิจัย (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

เจ้าหน้าที่วิจัย (มาตรฐานฯ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

นักเอกสารสนเทศ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

นักสังคมสงเคราะห์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ )

ครู (มาตรฐานฯ , ปฏิบัติการ )

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงาน )

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน )

เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุี (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน )

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

ช่างภาพ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

ช่างพิมพ์ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

ช่างศิลป์ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

ช่างเขียนแบบ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

ช่างไฟฟ้า (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

ช่างเทคนิค (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ี (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน )

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

นายช่างโยธา (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน )

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2012 เวลา 11:03 น.